Domov Dogodki v LD

Dogodki v LD

KRST ZELENCA MITJA KRABONJA

No pa smo le do?akali je bilo mo? sliati skoraj iz ust vsakega drugega lovca zjutraj na zboru. Kon?no smo do?akali lovski krst naega zelenca Mitja Krabonja. Ampak kdor ?aka do?aka pravijo. Tako smo bili e zjutraj postreeni z odli?no kislo juhico. Po zajtrku smo se zbrali v zboru kjer je gospodar nagovoril zbrane, pozdravil goste in povedal naa glavna pravila in obnaanje na lovu. Na sredini lova smo imeli malico, za katero je spet pokrbel na zelenec in je bila pri naem ?lanu Stanku Potr?u. Moram povedati da so se fantje resno pripravili, potrudili in postregli kot se ika. Po malici se je nadaljeval lov na malo divjad. Na koncu lova so nas e ?akale obveznosti. 1. je bila pristrelitev puk gostov, 2. obvezni pristrel klobuka. Po pozdravu lovini smo se zapeljali nazaj v lovski dom, kjer smo se najprej okrep?ali, za kar je poskrbela zelen?eva ekipa. Postregli so z vrsto kulinari?nih dobrot. Ko smo se okrep?ali pa nas je ?akalo e glavno dejanje dneva in sicer lovski krst zelenca Mitja. Obtonica je bila dolga in zaskrbljujo?a, saj si je zelenec nabiral grehe kar 4 leta, preden smo jo lahko prebrali, vendar je imel dobrega zagovornika svojega mentorja, ki je znal odgovarjati na vpraanja visokospotovanega lovskega sodi?a. Ker je bilo sodi?e zelo skepti?no kaj storiti so zahtevali e izredni zdravniki pregled, katerega je zelenec komaj preivel a na koncu je bil pregled uspeen. Sledili je e kon?ni obred krsta, ki ga je izvedel na stareina. Na koncu smo v ?ast novope?enega jagra izvedli e lovski ropot. Po vseh formalnostih pa je sledilo veselo druenje, katero je popestril na ?lan Viktor Munda s svojo harmoniko.

Več ...

 

Tako kot vsako leto smo tudi letos organiziral druinski piknik, na katerega lovci povabimo svoje ene oz. bole polovice in otroke. Na samem pikniku poteka tudi streljanje na glinaste golobe, ki je hkrati tekma in letna pristrelitev ibrenic. ?e se lovec eli udeleevati jesenskih lovov mora zadeti vsaj 3 izpu?ene golobe od 10. Posebej pa so se letos potrudili nai kuharji, saj so poskrbeli z iroko paleto odli?nih kulinari?nih dobrot.

Več ...

 

Novi stroj za glinaste golobe

Kon?no smo prispeli do cilja po zelo dolgi in strmi poti da smo prili do teko pri?akovanega novega stroja Mattarelli multidirekcionale. V?eraj smo ga sestavili in takoj za tem seveda tudi preizkusili. Vse ?lane vabimo, da si ga pridete ogledat na treninge, ki se bodo po besedah novega strelskega referenta za?eli v petek 25.3.! Vljudno vabljeni da pridete in se sami prepri?ajte o nai novi pridobitvi!

Več ...

 

Ob?ni zbor 2011

V soboto 26.2.2011 smo imeli 65. redni letni ob?ni zbor. Ker je le ta bil tudi volilni je imel e ve?jo teo. Sicer je iz poro?il vseh odborov bilo razvidno, da smo v letu 2010 poslovali uspeno, saj smo kljub zelo tekemu letu polnemu presene?enj in nekaj nepri?akovanih dogodkov naredili veliko in na koncu po poro?ilu ra?unovodkinje tudi zelo uspeno zaklju?ili. Leto 2010 si bomo lovci najbolj zapomnili potem, da smo uredili bivak in postavili lopo. Odlo?ili smo se za nabavo novega stroja in izpeljali nabiralno akcijo in po poro?ilu gospodarja smo realizirali plan odstrela. Iz poro?il je tudi razvidno, da bomo v bodo?e morali resneje poprijeti za delo na vseh podro?jih nae druine, saj ima gospodar v mislih velike obeti za nao prihodnost! V poro?ilu stareine je bilo mo? razbrati da je bil zadovoljen z dosedanjim vodstvom saj jih je ob postregel s prijetnim presene?enjem. Povedal pa je tudi, da si eli e naslednji mandat voditi nao druino in skupaj z vsemi ?lani skrbeti za vse prostoive?e ivali v naem lovi?u. Urednitvo spletne strani pa eli vsem novo izvoljenim ?lanom uspeno delo v tem mandatu.

Več ...

 

Postavitev police za pokale

V februarskem ?asu zraven zalaganja krmi? lovci nimamo prav veliko aktivnosti, zato je to pravi ?as, da si uredimo kakno stvar v domu, kot so na primer tudi police za pokale, o katerih smo se e kar lep ?as pogovarjali. Tako smo dvorano v lovskem domu v Polencih polepali z policami in jo okrasili s pokali, ki smo si jih prisluili na tekmah v streljanju na glinaste golobe. Posebna zahvala pri tem projektu gre Munda Viktorju, ki je oblikoval in pripravil les ter sodeloval pri sami montai, podaril pa je tudi vijake. Zahvala gre tudi ?agran Francu, ki je podaril les in pomagal pri montai in pa strelskemu referentu, ki je spodbujal ta projekt in podaril kovinske nosilce. Vemo, da so e vsaj 4 pokali od strelskih prireditev med lovci zato pozivamo lovce, da jih odloijo na to polico, saj je to pravo mesto za njih. Predlagamo pa, da se sem odlaga tudi pokale iz drugih prireditev.

Več ...

 
Več člankov...