Jazbec

JAZBEC

Opis
Jazbec je naa najve?ja kuna. Njegova glava je koni?asta, trup pa mo?an in zajeten. Okon?ine so mii?aste, kremplji na prstih pa dolgi. Glava je bela, prek o?i in uhljev se vle?e iroka ?rna proga, ki se za?ne kak centimeter za smr?kom. Hrbet je siv, z rumenkastimi, rjavkastimi ali srebrnimi odtenki. Trebuh pora?a redka ?rna dlaka. Rep je kratek in svetel. Tea je odvisna od koli?ine shranjene tol?e, zato se med letom ob?utno spreminja. Izjemoma tehta tudi ve? kot 20 kg.

ivljenje
Je pono?njak. Ponavadi se giblje po?asi in previdno. Dokaj dobro pleza, v sili pa tudi plava. Voh in sluh sta dobro razvita, vid pa je razmeroma ibak. Pozimi ve?inoma miruje v jazbini, vendar to ni pravo zimsko spanje (hibernacija). Zaradi obilja podkone tol?e dolgo vzdri brez hrane. Jeseni in pozimi je povpre?na tea jazbecev ve?ja kot spomladi. Pozimi zapu?a brlog tudi v globokem snegu in hudem mrazu. Jazbe?evo podzemno domovanje je labirint hodnikov in kotlov. Vhodov s premerom 3-5 dm je ve?. V gri?evnatem svetu so lahko hodniki dolgi do 10 m in tudi 2-4 m globoko.Spalnica je najve?ja in v premeru do 1,5 m. Jazbec jo nastelje s suhim listjem, travami in mahovi. V bliini jazbine je latrina, kjer se jazbec iztreblja. Le-te so lahko tudi v podzemnem domovanju. Jazbeci pogosto ivijo v druinskih skupnostih. V ugodnem habitatu potrebuje ena ival 1-2 km2 velik teritorij. Jazbec je vsejed. Hrani se z malimi sesalci, e posebno z njihovimi mladi?i, dvoivkami, hro?i in drugimi uelkami, poli, deevniki in mrhovino, pleni tudi gnezda in legla. Od rastlinske hrane se hrani s koreninami in gomolji, sadjem, raznimi iti, jagodi?evjem, irom in elodom. Najve?ji dele v prehrani pa zavzemajo deevniki. Jazbe?evo razmnoevanje je zapleteno; parijo se med februarjem in majem. Samice, ki v tem obdobju niso bile oplojene, in pa mlade samice, ki so ele spolno dozorele, se parijo e do septembra. Oplojeno jaj?ece 3-9 mesecev miruje in se ele decembra vgnezdi v materni?no steno. Mladi?i, ki jih je v leglu 1-5, se skotijo pod zemljo in ostanejo tam kar dva meseca. Jazbe?eva ivljenjska doba je do 15 let. 35% ivali ne preivi tretjega leta. Naravna sovranika sta volk in ris, znani pa so tudi smrtni izidi teritorialnih bojev.

ivljenjski prostor
Na izbiro habitata vplivata pokrovnost terena in kakovost zemlje. Potrebuje suho, odcedno zemljo, v katero si lahko izkoplje podzemsko domovanje. Najpogosteje domuje v meanih gozdovih. Pri nas mu ustrezajo suhi in topli gozdovi preddinarskega sveta. Redkeje se skriva v grmi?ih in na odprtih predelih. Jazbine si lahko izkoplje na nenavadnih krajih; znan je primer, da se je skrival pod elezniko progo (Kranberger, 1961/62) ali npr. jazbina pod hlevom na obrobju ?rnomlja.

Razirjenost v Sloveniji
Jazbec je splono razirjena vrsta. Ponekod se pojavlja samo ob?asno (npr. Dravsko polje; Maroh, 1954/55). V gorah ne ivi visoko.

Razirjenost
Gozdnata in stepska obmo?ja celotne palearkti?ne Evrazije. Na severu ponekod ivi do polarnega kroga, na jugu pa do Palestine, Irana, Tibeta in june Kitajske. ivi tudi na nekaterih sredozemskih otokih (Kreta, Rodos), Balkanu, v Angliji in na japonskem oto?ju.

Status: stabilen

Lovna doba
1. 8. 31. 12.